Love Birds

Hãy yêu thương nhau đi.

Advertisements

La Porte Condamnee

Chẳng còn ai biết tới nữa

Ðạo tâm bừng nở

Iris

Bớt nói, hành nhiều.

Painting sold.