“Lotus”

Watercolor

Chẳng có lời gì cần phải nói, có duyên thì ngộ …

Painting sold.

Advertisements

GAP (France)

16×20

Mandala Cầu Siêu hướng độ vong linh

Có thể lựa màu, tô xong đốt đi, bỏ sông bỏ biển hay cho bay theo gíó .