HỒI 4

Sáu cửa sinh, quần hùng hỗn chiến
Nẻo đi về, phừng phực lửa Thiên .

Vì lý do thiên cơ thay đổ liền liền . Ðại sư Thích Ba Phải sắp qui ẩn . Chùa Càn Khôn mịt mù khói lửa . Anh hùng, hào kiệt mọc lên như nấm . Ðạo sử đã tới một khúc quanh . Hồi 4 như đã giới thiệu ở số báo trước đành phải đổi lại cho phù hợp với thiên cơ .

Cha Không Tâm Nam chinh, Bắc phạt ,
Các sứ quân cởi giáp qui hàng .

Cha mặc chiến bào bằng vàng, tay cầm ngự ấn bằng ngọc mầu hổ phách trông giống như một chiếc đùi gà quay .  Còn tay kia cầm bầu ngự tửu . Cận vệ tướng quân hùng khí như Trương Phi . Một tay cầm siêu, một tay cầm soái kỳ cho Cha . Mình khoác áo da beo, cỡi trên lưng thần ngưu hộ gía . Soái kỳ ghi hàng chữ : ” NHẤT ÁNH ÐẠI LINH QUANG HỘI NHẬP TẮC BIẾN KIM THÂN KHÔNG TÂM CHI PHỤ ” Búa và thần ngưu bay vèo vèo trên không trung đi Bắc phạt . Tuyến đầu là các thần cốc . Trần phương trượng đặt soái phủ tại trung ương cốc cùng hội đàm với các vị kỳ mục tìm cách đối phó . Năm cốc khác của các tăng ni xếp theo hình ngũ giác đài vây chung quanh . Trận đồ dàn theo thế Lục Tự . Ðiển quang tung lên như đốt pháo bông che chở cho sáu thần cốc . Ðông Âm đạo sĩ ngạo nghễ ngồi rung đùi vuốt râu, tay cầm sợi xích sắt liên vòng trấn tại cửa tam quan . Cha cỡi búa vận thần lực định húc què chân ngựa của đạo sĩ bằng chiêu Mạt lộ vong thân chí mạng chi thế . Ðạo sĩ nuốt hận dẫn đám tàn quân cùng với tả, hữu tướng quân là Lục Văn Căn và Lục Văn Trần đi lập chiến khu tại núi Tự Tin trong rừng Tự Chủ . Trên đường vong quốc, gió heo may trở lạnh . Ngài thò tay vào trong bọc lấy chiếc áo dòng đen ngụy trang, trương cờ thập tự giá nhằm hướng giáo đường tạm dung thân .  Thật là trời cao lại còn có trời cao hơn .

Cha thừa thắng húc búa vào soái cốc . Cửa thành mở toang . Trần phương trượng cởi giáp, tự trói xin qui hàng . Cha truyền giết heo khao quân . Phương trượng thét tăng ni xuống núi mua về . Ngài dùng gươm Tình Thương cạo lông heo, mở tàng thất lấy kinh điển, tràng hạt và mõ làm củi quay heo để tỏ lòng thần phục . Lần đầu tiên trong đạo sử khói hương trầm quyện với mùi heo quay thơm phức . Phương trượng đã nuôi dưỡng ý chí xây dựng nên một cổ tự nguy nga, độc lập ; có ngờ đâu sự độc tài thường nhật đã bị khống chế bởi một kẻ độc tài hơn .  Trong ngày lễ khao quân, Cha ngồi trên ngai vàng tại chính điện . Bên tả có cận vệ tướng quân . Bên hữu có thiền sư Sanyo, đã qui hàng và được tấn phong Trưởng giáo của Tam giáo tòa .

Như say men chiến thắng, Cha thừa thế chinh Nam chiếm Nhị Không cổ tự . Tại đây trụ trì theo thể tam đầu chế . Hai vị đã trần vai áo qui hàng . Ðệ tam phương trượng vốn giòng dõi tôn thất nhà Nguyễn, pháp danh Thái Hòa Hưng Ðạo, không chịu khuất phục, nửa đêm bỏ chùa đi vào rừng .

Hung tín bay thật nhanh về phương Nam . Lưu cư sĩ mặt cắt không còn một hột máu, hồn xiêu, phách lạc . Ngài lập một đàn tràng ngay giữa sân Hồng Bích Ðại Kiên Bảo Tự cúng sao giải hạn vào 12 giờ khuya . Mình mặc áo tế, chân đi hia, ngước nhìn lên bầu trời : phối hợp thiên văn với tử vi bói dịch đệ xin thiêng liêng quyết định giùm việc quan cơ . Thánh dậy rằng : “Sao Không Tâm là một hung tinh đắc địa, phát dã như lôi, ngời sáng ở phương Nam; điềm này có Kim thân Thánh Ðế ra đời . Kẻ thượng trí nên nắm lấy thời cơ, phò minh quân diệt hết anh hùng trong thiên hạ thì dựng nghiệp bá dễ như trở bàn tay . Chiến quốc hiện đang ở thế chân vạc . Tương kế, tựu kế dùng sức búa của Minh Vương đập gẫy hai chân kia thì đương nhiên tọa hưởng kỳ thành . Dụng mưu thần mà bình thiên hạ . Ngôi tổ mộ đã phát . Bắt chước như Tào A Man làm thừa tướng nhưng đắc nhân tâm và có thực quyền . Sao Hưng Thái và Lâm Ngọc ở phương Bắc có thể sẽ lu mờ vì bị tuần, triệt án ngữ . Nhóm sao Vô Minh đã “băng” ra khỏi sa bàn của chùa Càn Khôn mô hình, vượt Nam Hải và đã tìm thấy Chùa Càn Khôn thực . Ðang khai pháp . Ðám này vô hại vì đã ra khỏi tầm tay và vùng hoạt động . Phương Nam chỉ còn sao Diễm Văn là đáng ngại . Sao này nằm trong chòm sao Trường Kiên . Sau bao đổi thay của thái dương hệ không chịu tắt quang năng . Muốn tru diệt tất phải dùng thế Quần hồ địch nhất hổ . Ðể trở thành một tuyệt chiêu phải phối hợp với sao Khốc Lệ . Như vậy là bất chiến tự nhiên thành . Còn kỳ dư, thiên cơ không thể nói hết được . Ta ban cho con thanh Tần Thủy Hoàng đệ nhất danh kiếm để vệ đạo . Kẻ nào trái ý cứ việc tuốt ra khỏi vỏ, chém cho ngọt và đẹp là muôn việc đắc thành như sở nguyện “.

Lưu cư sĩ cả mừng . Ngài lập một đàn Nam Giao, quay mặt về phương Bắc quì lậy và phò Không Tâm làm Thần Tú Ðại Hoàng Ðế . Truyền trưng tập hết các thợ may trong lãnh địa để may cờ trắng đầu hàng, cắm dọc theo đường đi . Trải cả ngàn dặm bằng thảm nhung đỏ để đón thiên sứ và thánh chỉ . Bỗng từ xa Không Tâm đại đế cỡi búa đi giữa . Bên tả có cận vệ tướng quân ngồi trên mình thần ngưu . Bên hữu có thiền sư Sanyo đứng trên khóm mây, vai vác một rương bùa hộ gía . Lưu cư sĩ mình mặc áo gai màu trắng, chân đi dất, quì mọp để đón Thánh Chúa giáng lâm . Hai tay dâng hộp sắc sơn son, thép vàng trong đựng bản đồ lãnh địa với chùa Hồng Bích Ðại Kiên, các tầng thất và trọn bộ cơ sở hữu vi để làm bằng cho sự thần phục . Không Tâm sắc phong cho Ngài là Lưu thừa tướng . Truyền khai triều đem văn, võ bá quan ra lạy chào . Ðại Vương ngồi trên ngai vàng tại chính điện . Giờ khai triều đã điểm . Hoàng cung vắng tanh chỉ có một mình Lưu thừa tướng khép nép đứng hầu . Vương nổi giận đùng đùng, gõ búa xuống bàn rầm rầm .

Không Tâm :
– Ðệ nhất võ phẩm tướng quân đâu ?

Lưu thừa tướng:
– Thưa, hạ thần .

Không Tâm :
– Ðệ nhất văn phẩm đại học sĩ đâu ?

Lưu thừa tướng:
– Thưa, cũng hạ thần .

Không Tâm (trợn mắt):
– Tứ trụ triều đình, các vị Hàn lâm tại cơ mật viện đâu ?

Lưu thừa tướng :
– Thưa, cũng lại hạ thần .

Không Tâm (cười ha hả) :
– Khá khen thay cho khanh, vua tôi mình đồng tánh . Không thể tin ai được . Hào kiệt như sao buổi sáng, nhân tài như lá mùa thu . Ngoài trẫm và khanh không ai có khả năng gánh vác . Tuy nhiên trẫm khuyên khanh nên nhờ thợ mã làm một số hình nhân cho mặc triều phục để cho có tụ, che mắt chư hầu .

Lưu thừa tướng :
– Dạ thưa, đã có làm rồi .

Không Tâm (khoái chí) quên mình đang đóng vai Thiên Tử, nên ngôn từ đượm vẻ buông thả tự nhiên :
– Thằng này giỏi quá ! dùng hạ sách mà đạt truyệt chiêu . Tao cho mày thanh Chí mạng siêu thủ đoạn linh kiếm . Có quyền tiền trảm, hậu tấu . Hành đạo phải độc tài, đứa nào chống đối và không tin cứ việc chém văng mạng rồi đem chôn mẹ nó đi là xong, nghe chưa ?

Lưu thừa tướng (vui mừng, khấu đầu tạ ơn) rồi hô lớn :
– Khâm chỉ .

Các sứ quân lần lược qui hàng vô điều kiện . Có kẻ ra đi không hẹn ngày về .

Có người vẫn lẳng lặng đơn thương, độc mã hành đạo . Có kẻ mài gươm dưới trăng . Nhưng ý dân là ý trời . Dân muốn là trời muốn . Có cầu tất có cung . Thần Tú Ðại Ðế đăng đàn thuyết giảng thời pháp : Di Hàng Chi Cua rất hay . Khi đi ngang, lúc đi dọc . Bước tới, bước lui . Có lúc lại dơ hai càng lên như đe dọa . Ðồ chúng thì thầm :

– Thời pháp thật siêu diệu, thượng vàng, hạ cám trong thế lòng vòng đi như không đi . Khai mà thành đóng . Trắng hóa ra đen . Thần thông biến hóa . Lúc thì dọa nạt như chớp bể, mưa nguồn, khi thì ngọt ngào như đường như mật .

Ðại sư Thích Ba Phải đã lo xong nhiệm vụ : Cơ đồ Vô Vi và Hữu Vi đã có người thừa kế . Ngài chỉ còn chờ phần hữu vi được yên ổn, nơi nơi hòa bình, đầu phục người kế vị thì Ngài mới qui ẩn .

Hậu thân Huệ Năng là Cô Ba cầu tiêu cũng đã trình lên Ðại sư khả năng gánh vác của mình . Lẳng lặng ra khỏi vườn ương cây, vác bồ hạt giống Tâm Pháp Trường Sinh đi khai pháp tại chùa Càn Khôn có núi cao, biển rộng, sông dài . Nhường lại cho Thần Tú cái sa bàn chùa .

Trăng tròn thì sẽ khuyết, lá rụng về cội . Sóng sau trùm sóng trước . Một suối đổ về trăm sông nhưng cuối cùng cũng đều hội nhập vào biển Ðại Ðồng .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: