ÔN CỐ TRI TÂN

Theo Thiền sử đời Ðường : Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn có hai đại đệ tử :

– Cơ đồ Tâm Linh (y bát và tâm ấn) trao cho Lục Tổ Huệ Năng
– Cơ đồ Hữu Vi (đền đài, miếu tự, kinh sách) : Hòa thượng Thần Tú đảm trách .

Ðời rất hòa hợp với Ðạo :

Ðời : Võ thì có trưởng môn
Văn thì có trưởng tràng .

Ðạo : Võ Phật (hình dung, sắc tướng) .
Văn Phật (tâm truyền tâm) : Bất lập văn tự, ngoại giáo biệt truyền vì Phật pháp vốn không liên quan đến văn tự .

Truyền y bát là truyền tâm ấn có nghĩa là trình độ tâm thức của người đệ tử được tuyển chọn đã hội nhập được với trình độ tâm thức của ông Thầy . Cả hai tâm thức đã trở về Nhất Nguyên thành đồng nhất thể nên đồng nhất lý . “Chân không” biến thể thành Diệu Hữu ở Nhị Nguyên khi có nhu cầu .

Dẫn Chứng Bằng Thiền Sử :

Tục truyền rằng : Ngũ tổ muốn truyền y bát, Ngài dạy các môn nhân mỗi người làm một bài kệ đệ trình .  Bài của người nào vào được cửa Ðạo tức là có đạo trong tâm thì sẽ được truyền y bát .

Bài kệ của Thượng tọa giáo thụ Thần Tú : Tổ phê mới tới ngoài thềm của cửa Ðạo, chưa vào được bên trong .
Lục tổ Huệ Năng : sanh tại Lãnh Nam, một miền hoang dã, được thâu nhận vào chùa giữ nhiệm vụ gĩa gạo . Ngài không biết chữ phải nhờ người viết kệ giúp :

Bồ đề chẳng có thọ,
Minh cảnh cũng không đài
Bổn lai không có vật
Nào chổ vướng trần ai ?

Diễn nghĩa : Tánh giác ngộ bồ đề không hình, sắc nên làm gì có gốc cây . Minh cảnh là tâm trong sáng, tánh nó là không, ngự tại chân không đâu có phải cái gương dưới thế gian nên làm chi có đài gương tức là cái gía đựng gương .  Xác là giả, tâm thức mới chính là TA, vốn trong sạch, không tướng, nên bụi trần chẳng có chỗ để vướng vào .

Ngũ tổ xem xong bài kệ biết Huệ Năng đã kiến tánh, thấy được cái tánh không của tâm nên đã vào được Ðại Ðạo,  e có kẻ mưu hại Ngài nên Tổ lấy giày chà hết bài kệ và nói rằng : “Bài kệ này cũng chưa thấy tánh” .  Các đệ tử hùa theo lời Tổ đều cho là phải .

Ngày kế Ngũ Tổ lén đến phòng giã gạo truyền Ngài Huệ Năng canh ba vào hầu trong thất . Ngũ tổ biệt truyền Tâm pháp đốn ngộ và trao y bát cho Ngài rồi dạy rằng : “Ngươi làm Tổ thứ  sáu” .

Tổ bảo Ngài phải trốn mau e có kẻ hãm hại rồi nói thêm : “Hãy đi ngay ! gắng sức qua hướng Nam, không nên vội thuyết pháp vì Phật pháp khó mở” .

Quả như lời Tổ nói, ít ngày sau mấy trăm người đuổi theo Ngài để tranh đoạt y bát . Sau khi Tổ viên tịch, Thần Tú nghịch mệnh Thầy và tông chỉ nên Thiền chia ra hai hệ phái :

1- Bắc Tông: Tiệm giáo, chậm, dựa vào kinh sách, tu theo thứ bậc, tuần tự, do thượng tọa Thần Tú đảm trách .

2- Nam Tông: đốn giáo, nhanh, bất lập văn tự, ngoại giáo biệt truyền . Trực chỉ chân tâm vào đạo, do Lục Tổ Huệ Năng hoằng pháp .

Nay lại nói về CHÙA CÀN KHÔN .

Xin đón đọc HỒI HAI .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: