Chương 12

Lục căn, lục trần
Mười hai vị Thánh
Thấu rõ được họ
Hiểu ngay người khác
Biết mình, biết họ
Phân thân hằng hà
Ðộ người ngàn dặm .

NM

Luận

Người tu là người muốn tự lập lấy cảnh chùa, một Xá Vệ Quốc ngay trong chính mình . Lục căn lục trần là sáu giác quan và những đặc tính của nó là một phần trong tiểu thiên địa của ta . Chúng ta lại thường hay kỳ thị đè nén hoặc tiêu diệt nó nên có khác gì đã tạo một cuộc thánh chiến ngay trong nước mình . Chúng ta nhân danh tình thương và đạo đức nhưng hành động lại là gây chiến và hủy diệt . Ðiều mâu thuẫn này xảy ra thường xuyên trong ta và cả thế giới bên ngoài . Cái nhân đức của đạo là không diệt mà thấy rõ và chịu nhận lục căn, lục trần với mình không khác . Thấy rõ tội ta đã từ lâu bỏ bê kỳ thị và nhẫn tâm đối với chính ta . Nay là một rồi thì nhất cử nhất động mình phải nhìn nhận và chịu trách nhiệm lấy, không còn phân biệt đổ thừa nữa . Phát triển sáu giác quan và những đặc tính của nó trong vô minh mờ ám thiếu tự chủ thì nó chính là lục tặc lục quỷ hại lấy chính ta . Ngược lại, phát triển trong quang khai, sáng suốt, thật thà thì nó lại hiển thánh và trở thành những phụ tá đắc lực cùng xây dựng Xá Vệ Quốc của mình .

Thấu rõ được mình thì thấy luôn người khác, tất cả đồng một thể, một thức như nhau . Một ánh tâm đăng đã thắp lên được rồi thì tự nhiên ảnh hưởng và soi sáng cho muôn vạn cây đuốc tuệ đang còn lu mờ trở nên sáng suốt để cùng đốt chung một ánh lửa đại đồng .

PVK

Truyện

Thiền sư Tâm Không ra đề cho các đệ tử: Lục căn, Lục trần; mười hai vị hiển Thánh . Thông Luận lo phần lời bàn Mao Tôn Cương . Vô Lực phần truyện hoặc thơ, tùy nghi . Kinh và luận đã xong . Sư huynh khắc khoải ba ngày, ba đêm . Mạch điển bị nghẽn, không hóa văn được . Bụng bảo dạ: Phen này chắc nữa đường gẫy gánh .

Một tối khuya, ngủ gục trên án thư . Bỗng thấy mặc cẩm bào như một vị đế vương . Bay tuần du trong tiểu thiên quốc của mình . Nước chia làm sáu trấn . Quan trấn thủ được phong tước Hầu . Vị phú tá hàng Bá . Gồm Nhãn Hầu, cai quản con mắt . Vị phụ tá là Bá Tước Cách Văn Nhìn . Nhĩ Hầu chủ về tai . Quan cộng sự là Bá Tước Cách Văn Nghe . Tỉ Hầu trong coi về mũi . Quan giúp việc là Bá Tước Cách Văn Ngửi . Cũng thế Thiệt Hầu trách nhiệm lưỡi, làm việc chung với Bá Tước Cách Văn Nếm . Thân Hầu đồng liêu với nữ Bá Tước Cách Thị Cảm Giác nhũ danh là Sờ . Ý Hầu chủ về suy tư . Quan phó là Bá Tước Cách Văn Nghĩ . Trong mỗi trấn đều đói khổ, lầm than . Các Hầu Tước chỉ lo tửu sắc . Không màng việc chăn dân . Phần đất cai quản dần dần biến thành lãnh địa . Triều đình trung ương không còn uy lực . Hoàng đế chỉ là hư vị . Các Hầu Tước nhất loạt tự xưng là Lãnh Chúa . Dùng món sở trường của mình trao đổi với các lân quốc bên ngoài . Phóng túng hưởng thụ không còn giới hạn nữa . Thiên chức làm ngược lại hết . Nhãn Hầu bỏ hẳn chính sự trong nội trấn . Say mê các vũ điệu tân kỳ của các giai nhân tuyệt sắc . Nhĩ Hầu xoay hẳn hướng nghe ra ngoài . Ngài bị mất ngủ vì tiếng thở than não nề của thứ dân trong trấn . Tỉ và Thiệt Hầu cùng nhau thù tạc . Chén chú chén anh, cao lương mỹ vị . Thân Hầu hoang dâm vô độ . Ý Hầu cỡi ngựa ô, phi nước đại tứ tung ngũ hành . Chạy loạn khắp đại thiên . Lâu dần phong hóa suy đồi tại Lãnh Ðịa . Các vị chúa tể biến thành Lục Tặc . Trên kỳ đài treo cờ Tam Bành . Ðồng khởi loạn, đem quân về kinh . Rượt bắt Hoàng Ðế định nhốt vào Thiên Lao .

Ðến đây Vô Lực sợ quá tỉnh dậy . Té ra nằm mộng . Gà đã gáy sáng . Thiền sư Tâm Không đi ngang qua hỏi :

– Ðề án đã xong chưa ?

Sư huynh dụi mắt, nói lí nhí :

– Bạch chưa .

Thiền sư nạt lớn :

– Tại sao ?

Vô Lực thẹn thùng :

– Vì họ chưa hiển Thánh !

PHB

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: